Stowarzyszenie 10 Czerwca

Stowarzyszenie 10 Czerwca

Stowarzyszenie 10 Czerwca

O nas

Stowarzyszenie S10C

10 czerwca 1979 roku to data przełomowa we współczesnej historii Polski. Tego dnia papież Jan Paweł II, na Błoniach w Krakowie, wygłosił do rodaków homilię, która stała się podwaliną przemian dokonujących się w Polsce w następnych latach:

„Zanim stąd odejdę, proszę was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię „Polska”, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością
taką , jaką zaszczepia w nas Chrystus na Chrzcie Świętym,
abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się, i nie zniechęcili,
abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy”.
– wzywał Papież.

Dzisiaj nawiązujemy do przesłania wygłoszonego tego właśnie dnia. Nie możemy pozwolić by papieska nauka zatraciła się w czasie, została zapomniana lub uznana za nieaktualną. Dlatego zdecydowaliśmy o utworzeniu stowarzyszenia „10 czerwca”, które będzie działało na rzecz popularyzacji i wcielania w życie przesłania głoszonego przez papieża Jana Pawła II do rodaków podczas wszystkich pielgrzymek do ojczyzny.    

Wypowiedziane 10 czerwca słowa Jana Pawła II skierowane były do wszystkich Polaków, tych zgromadzonych na Błoniach i pozostających w domach. Ojciec święty nie robił wyjątków i my także otwieramy stowarzyszenie dla wszystkich osób, które w swym życiu osobistym i życiu publicznym kierują się nauczaniem papieskim. Bardzo liczymy na obecność i aktywność w stowarzyszeniu ludzi młodych. Daje to szansę na podtrzymanie pokoleniowej sztafety.

Skupiamy się wokół daty 10 czerwca, gdyż jesteśmy przekonani, że odnosi się ona do doświadczeń pokoleń naszych rodaków w wielu miastach i regionach Polski, dla których czerwiec kojarzy się ze spotkaniem z Naszym Papieżem. Chcemy podtrzymać tę tradycję i przekazać ją dalej kolejnym pokoleniom, które już nie dostąpią radości spotkania z Papieżem rodakiem. Ojciec święty w swoim nauczaniu wybiegał w przyszłość i my także mamy takie zadanie. Jesteśmy przekonani, że gdy się zatrzymamy utracimy to dziedzictwo.

Podejmujemy także działania, by dzień 10 czerwca ustanowić świętem narodowo-obywatelskim –  „Dzień Jana Pawła II”. Pragniemy na zawsze wpisać tę datę do polskiego kalendarza. Nasza inicjatywa otwiera możliwość obchodów „Dnia Jana Pawła II” w całej Polsce, w  sposób najbardziej bliski lokalnym społecznościom. Dążymy do osiągnięcia tego celu poprzez odwołanie się do wspólnej tożsamości i pamięci tych doniosłych chwil.

Geneza

Bezpośrednią inspiracją dla utworzenia Stowarzyszenia 10 czerwca było współdziałanie kilkudziesięciu osób z całej Polski, w związku z ustanowieniem dnia 10 czerwca święta narodowo – obywatelskiego. Sam zamysł umocnienia pamięci pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny był wcześniejszy. Sięga grudnia 2003 roku kiedy to stowarzyszenie Obywatelska Polska zorganizowało w Krakowie konferencję “Jan Paweł II – u źródeł naszej niepodległości.” To w efekcie przemyśleń powstałych w trakcie tej konferencji postanowiliśmy przygotować się w Krakowie do uświetnienia 25 rocznicy pierwszej, kwietnej pielgrzymki. Kwietnej bo to symbol radosnego powitania i barwnego odgrodzenia się od PRL-owskiej szarzyzny najlepiej zapamiętało wielu z nas – szczęśliwych świadków owych dni.

10 czerwca 2004 roku, czyli w jubileusz 25 lecia pierwszej papieskiej mszy świętej na krakowskich Błoniach zorganizowaliśmy po raz pierwszy długodystansowy „Kwietny Bieg” – podczas którego uczestnicy obiegneli1000 razy krakowskie Błonia, oraz koncert zespołów z kilku regionów Polski „Jesteś z nami”. Wydarzenie to dało początek cyklicznej imprezie o nazwie „Kwietny Bieg”, który swoją działalność poszerzył o szereg społecznie rozwijanych wydarzeń kulturalnych, sportowych, edukacyjnych i patriotycznych,  odbywających się  pomiędzy 26 maja a 10 czerwca  dla upamiętnienia pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do ojczyzny.

Po odejściu Ojca Świętego Jana Pawła II czujemy odpowiedzialność za pozostawione dziedzictwo jego nauki i wskazań. Uważamy, że by godnie uczcić pamięć Największego Polaka należy w dniu 10 czerwca ustanowić święto narodowo-obywatelskie

       

Dlaczego właśnie ten dzień?

Upatrując w tamtych wydarzeniach z roku 1979 genezę powstania Solidarności, a we wszystkich spotkaniach Ojca Świętego z Polską i Polakami – źródeł odnowionego polskiego społeczeństwa obywatelskiego, widzimy potrzebę ustanowienia święta, które stanie się okazją do utrwalania w pamięci Narodu tej wyjątkowej karty naszych dziejów. Dziś słowa pozostawione przez Jana Pawła II jawią się nam jako uniwersalny testament pozostawiony Polsce i Polakom. Testament dla nas i dla przyszłych pokoleń. Przesłanie o znaczeniu wiary i pamięci dla pogłębiania narodowej więzi, umacniania obywatelskiej solidarności, odpowiedzialnego korzystania z wolności.

Niech to będzie kontynuacja narodowych rekolekcji, do których zachęcał nas konsekwentnie Jan Paweł II, święto pamięci o Naszym Papieżu i zarazem święto obywatelskiej wolności. Odnoszące się do osobistego doświadczenia milionów Polaków. Radosne i optymistyczne. Dowodzące, że czuwamy i czuwać będziemy.

Historia S10C

„Stowarzyszenie 10 Czerwca” powstało 9 stycznia 2006 roku w Krakowie w celu kultywowania dzieła Jana Pawła II. Stowarzyszenie w ramach Kwietnego Biegu inicjuje przedsięwzięcia o charakterze sportowym, turystycznym i edukacyjnym są to miedzy innymi Sztafeta Sąsiadów, Sztafeta Dystans, Kwietny Namiot, Bieg Lajkonika, Mistrzostwa Polski młodzieży gimnazjalnej w biegu na Kwietna Milę, Wystawa wokół wzgórza Lecha, czy Konferencja Ekonomia Solidarności w teorii i praktyce. Kwietny Bieg to nie tylko sportowa i turystyczna aktywność, ale przede wszystkim niereligijna forma podążania śladami naszego wielkiego rodaka Jana Pawła II. Kwietny Bieg to, cykliczne przedsięwzięcie sportowo – kulturalne, które propaguje konkretne wartości – lokalną, ponadlokalną i międzynarodową solidarność, sportową rywalizację, integrację czy przełamywanie własnych słabości.

Stowarzyszenie pragnie ustanowić święto narodowo – obywatelskie w dniu  10 czerwca, ale także rozszerzyć swoja działalność, tak by obejmowała ona miejscowości,  które odwiedził Jan Paweł II podczas swojej pierwszej pielgrzymki do ojczyzny czyli Warszawę, Gniezno, Częstochowę, Wadowice, Oświęcim, Kalwarię i w Nowy Targ.

Idea Kwietnego Biegu  obejmująca kategorie sportu – turystyki – edukacji – patriotyzmu zawiera elementy konstytuujące od wieków tożsamość polskiego narodu. Fundamentem tej tożsamości jest zakorzenienie polskiej obyczajowości w wartościach i obyczajach cywilizacji łacińskiej a generatorem jej owocowania jest ludzka pamięć. Zgodności pomiędzy grecko – rzymsko –jerozolimskimi korzeniami Europy, włoską inspiracją estetyki Krakowa i watykańskimi odwiedzinami Jana Pawła II – pozwala na wprowadzeniu obyczaju celebracji Pierwszej Pielgrzymki do zespołu znaków polskiego patriotyzmu. Obyczaju który poprzez swoją formułę uosabia pięć charakterystycznych elementów polskiej kultury politycznej:

Historyzm – uznanie dla doświadczenia historycznego przy budowaniu światopoglądu politycznego – ujawnia się poprzez przyjęcie dla celebrowania pamięci Jana Pawła II, symboliki: czasu, miejsca i klimatu czerwca 1979.

Kwietny Bieg corocznie kończy się w dniu 10 czerwca (czyli w kolejną rocznicę Bierzmowania dziejów), wykorzystuje trasę opartą o krakowskie Błonia (które od pierwszej wizyty uzyskały status narodowego sanktuarium) i symbolikę kwietnego otoczenia Pielgrzyma przez witający naród.  W polskiej tradycji historyzm jest podstawą politycznego realizmu.

Równość i wolność – uznanie dla równości praw każdego obywatela do wolności jako podstawy stosunków społecznych – ujawnia się poprzez otwartość Kwietnego Biegu dla wszystkich uczestników.

Kwietny Bieg jest zaproszeniem dla wszystkich osób szanujących kulturę fizyczną, które mogą samodzielnie określić zakres swojego uczestnictwa. 

W polskiej tradycji równość i wolność każdego obywatela są podstawą normą stosunków społecznych opartą na chrześcijańskim nakazie miłości bliźniego. 

Dobro wspólne – uznanie efektów bezinteresownego współdziałania wspólnoty za jej współwłasność – ujawnia się poprzez wprowadzenie do kultury życia narodowego Polaków nowego obyczaju sportowego celebrowania pamięci Jana Pawła II.

Kwietny Bieg jest organizowany na zasadzie łańcucha gminnych ogniw współorganizujących na zasadzie solidarności poszczególne etapy Sztafety Sąsiadów z wykorzystaniem pracy i środków materialnych uczestników i obserwatorów projektów.

Samorządność – to akceptacja władz administracyjnych dla organizowania się obywateli wokół samodzielnie podejmowanych zadań – ujawnia się poprzez wielorakie wykorzystywanie montaży środków prywatnych – społecznych – komercyjnych – fiskalnych w konkretnych węzłach organizacyjnych Kwietnego Biegu.

Kwietny Bieg jest inicjatywą prywatną wspieraną od samego początku nie tylko przez władze konkretnych gmin i powiatów ale i przez ich stowarzyszenia – Związek Miast Polskich i Związek Powiatów Polskich.  W polskiej tradycji samorządność i subsydiarność inspirowały partnerstwo prywatno – publiczne, zobowiązując instytucje publiczne do tych działań, których nie mogą podjąć osoby lub stowarzyszenia będące najbliżej ujawnionej potrzeby do aktów solidarności.

Policentryzm – akceptacja rozproszenia stołecznych funkcji w państwie na kilka ośrodków metropolitalnych – ujawnia się poprzez akceptację uczestników Kwietnego Biegu dla roli Krakowa jako stolicy polskiej pamięci. 

Kwietny Bieg, budując ogólnopolską infrastrukturę społeczną do kultywowania poza religijnej celebracji pamięci Jana Pawła II, pozwala na wprowadzanie do kultury narodowej pojęć i obyczajów opartych na krakowskich kamieniach.

W polskiej tradycji policentryzm funkcji metropolitalnych dekoncentrował władzę polityczną tworząc warunki do rozwoju systemu parlamentarnego i zrównoważonego rozwoju kraju. 

Zarząd Stowarzyszenia:

Przewodniczący Stowarzyszenia – Andrzej Madej,
Sekretarz – Waldemar Zych,
Skarbnik – Tadeusz Szydłowski

Nie rezygnuj
Nie panikuj

Statut S10C

                                                           S T A T U T

“STOWARZYSZENIA 10 CZERWCA”

(tekst pierwotny Statutu uchwalony został podczas  Zebrania Założycielskiego w dniu 9 stycznia 2006 roku, a następnie zmieniony został przez Walne Zebranie Członków w dniu 2 marca 2006 roku oraz w dniu 3 lutego 2007 roku )

I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę “Stowarzyszenie 10 Czerwca” i dalej zwane jest “Stowarzyszeniem”. 

2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona. 

§ 2

1. Ponieważ zdaniem członków Stowarzyszenia, przełomowym wydarzeniem, które przyczyniło się zasadniczo do rozbudzenia w sercach milionów Polaków, poczucia współodpowiedzialności za dziedzictwo któremu na imię Polska oraz rozpoczęło proces odzyskiwania przez Polskę niepodległości była pierwsza pielgrzymka Ojca Świętego Jana Pawła II do Ojczyzny w czerwcu 1979 roku, Stowarzyszenie będzie dążyć do upamiętnienia tego wielkiego historycznego wydarzenia. Przedmiotem szczególnych starań będzie godne upamiętnienie Bierzmowania dziejów na krakowskich Błoniach, które dokonało się w dniu 10 czerwca 1979 roku.

2. Stowarzyszenie jako dobrowolne, samorządne, trwałe zrzeszenie ma na celu:

 • upowszechnienie dzieł Karola Wojtyły, Papieża Jana Pawła II, szczególnie tych które mają znaczenie dla umacniania poczucia narodowej tożsamości Polaków,
 • pracować dla uczynienia z dnia 10 czerwca, obywatelskiego święta narodowej zgody wszystkich Polaków.

§ 3

Siedzibą Stowarzyszenia jest Kraków. 

§ 4

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa i niniejszego Statutu. 

§ 5

Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej.  

II. Formy działania
 

§ 6

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. prowadzenie wszelkiej działalności edukacyjnej, kulturalnej, wychowawczej i opiniotwórczej upowszechniającej nauczanie Jana Pawła II,
 2. organizowanie wydarzeń o charakterze kulturalnym, rekreacyjnym i sportowym,
 3. współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia,
 4. prowadzenie działalności wydawniczej.

§ 7

Stowarzyszenie dla realizacji swoich celów może prowadzić działalność gospodarczą. 

§ 8

Stowarzyszenie może powołać inne organizacje dla realizacji celów statutowych w granicach obowiązującego prawa. 

§ 9

Realizując cele statutowe Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy swoich członków. Może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia własnych spraw. 

§ 10

Stowarzyszenie wykonuje swoją działalność w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. 

III. Członkowie Stowarzyszenia
 

§ 11

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel RP, który:

 1. deklaruje swoją gotowość wspierania realizacji celu Stowarzyszenia oraz akceptuje zasady współdziałania określone w niniejszym dokumencie oraz treść Statutu,
 2. posiada nienaganną opinię,
 3. przedstawi rekomendacje pisemną, co najmniej dwóch członków Stowarzyszenia
  i złoży pisemną deklarację członkowską.

§ 12

Podmioty inne niż osoby fizyczne mogą być członkami wspierającymi. 

§ 13

Walne Zebranie na wniosek Zarządu może nadać tytuł honorowego członka Stowarzyszenia osobie szczególnie zasłużonej dla celów Stowarzyszenia. 

§ 14

Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się poprzez przyjęcia kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały. 

§ 15

 1. Członkowie Stowarzyszenia są zobowiązani do:
  1. zachowywania postawy i podejmowania działań przyczyniających się do realizacji celów Stowarzyszenia,
  2. zabiegania o dobrą opinię Stowarzyszenia,
  3. przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień Statutu,
  4. regularnego opłacania składek.
 2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia, a w szczególności:
  1. przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze,
  2. wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia,
  3. posiadać legitymację Stowarzyszenia i nosić odznaki Stowarzyszenia,
  4. korzystać z rekomendacji Stowarzyszenia do pełnienia funkcji publicznych i podejmowania innej działalności

§ 16

1. Członkiem wspierającym można zostać poprzez złożenie oświadczenia woli Zarządowi Stowarzyszenia, który podejmuje w tej sprawie stosowną uchwałę.

2. W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa członka wspierającego Stowarzyszenie.

3. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z Zarządem Stowarzyszenia. 

§ 17

Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje na skutek:

 1. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu
 2. wykluczenia przez Zarząd za:
  1. działalność i wypowiedzi sprzeczne ze Statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia na pisemny umotywowany wniosek co najmniej 10 członków Stowarzyszenia,
  2. zalegania z opłatą składki członkowskiej przez trzy kolejne okresy bez usprawiedliwienia,
  3. utratę praw obywatelskich w wyniku prawomocnego wyroku sądu,
 3. śmierci członka.

§ 18

Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia, członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna. 

IV. Władze Stowarzyszenia
 

§ 19

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków.
 2. Zarząd.
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 20

 1. Kadencja wszystkich władz wybieranych trwa 2 lata.
 2. Członkowie władz mogą być wybierani na kolejne kadencje bez ograniczeń.

§ 21

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykła większością głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej. 

§ 22

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
 2. Walne Zebranie zwołuje Zarząd, co najmniej raz na 12 miesięcy lub częściej z własnej inicjatywy albo na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków Komisji Rewizyjnej.
 3. Zawiadomienia o terminie, miejscu i porządku obrad /projekt/, dokonuje Zarząd wysyłając do wszystkich członków odpowiednie zaproszenia. Zawiadomienie może być wysłane członkowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.
 4. Obrady Walnego Zebrania są ważne w I terminie, jeśli uczestniczy, co najmniej połowa uprawnionych do głosowania członków, a w drugim terminie, który może być wyznaczony o pół godziny później tego samego dnia – może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.
 5. W Walnym Zebraniu mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni Stowarzyszenia oraz z głosem doradczym członkowie wspierający i zaproszeni goście.
 6. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
   1. uchwalanie programu działania,
   2. rozpatrywanie i zatwierdzanie, względnie odrzucanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
   3. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania,
   4. rozstrzyganie o udzieleniu absolutorium Zarządowi,
   5. wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, oraz powołanie Przewodniczącego Stowarzyszenia i Przewodniczącego Zarządu i Przewodniczącego  Komisji Rewizyjnej,
   6. uchwalanie zmian Statutu,
   7. udzielanie rekomendacji członkom Stowarzyszenia do kandydowania do organów przedstawicielskich władz państwowych
   8. podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie innych organizacji,
   9. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia,
   10. rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu,
   11. ustalanie wysokości składek członkowskich,
   12. . podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia.
 1. Zmiana Statutu, odwołanie Przewodniczącego Stowarzyszenia, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej wymaga bezwzględnej większości głosów, przy obecności połowy członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie, w drugim terminie wymóg kworum nie obowiązuje.
 2. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

§ 23

 1. Zarząd składa się z 3 do 5 członków.
 2. Zarząd składa się co najmniej z Przewodniczącego Stowarzyszenia, Sekretarza i Skarbnika.
 3. Przewodniczącego Stowarzyszenia i członków Zarządu powołuje i odwołuje Walne Zebranie.
 4. Zarząd konstytuuje się na pierwszym zebraniu po wyborach.
 5. Do kompetencji Zarządu należy:
   1. przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,
   2. reprezentowanie Stowarzyszenia i działanie w jego imieniu,
   3. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
   4. zwoływanie Walnego Zebrania,

§ 24

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zebranie.
 2. Komisja Rewizyjna konstytuuje się na pierwszym zebraniu po wyborach, wybierając Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
 3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
   1. kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia,
   2. składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zebrania,
   3. występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania. 

§ 25 

W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w § 19 pkt. 2 i 3 w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze ich kooptacji ze składu członków Stowarzyszenia. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę organu. 

§ 26

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów oraz ofiarności publicznej oraz – ewentualnie – z dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej.
 2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
 3. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych uprawnieni są:
  1. Przewodniczący Stowarzyszenia jednoosobowo,
  2. Sekretarz i Skarbnik działający łącznie
 1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania lub w innych przypadkach przewidzianych prawem.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o stowarzyszeniach.

4.1.4. Członkowie

Członkiem Stowarzyszenia może zostać każda osoba zdecydowana na wspieranie jego celów i przestrzeganie wymogów Statutu. Proces przystępowania do Stowarzyszenia rozpoczyna złożenie przez zainteresowaną osobę deklaracji członkowskiej, a kończy uchwała Zarządu. Serdecznie zapraszamy do zorganizowanego społecznego współdziałania osoby podzielające nasze poczucie moralnego zobowiązania do świadczenia prawdy o dziele naszego Największego Rodaka dla wspólnoty Polaków.

Zarząd Stowarzyszenia:
Przewodniczący Stowarzyszenia – Andrzej Madej,
Sekretarz – Waldemar Zych,
Skarbnik – Tadeusz Szydłowski

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia:
Przewodniczący – Wiesław Samitowski
Członek – Andrzej Komorowski

Stowarzyszenie S10C

10 czerwca 1979 roku to data przełomowa we współczesnej historii Polski. Tego dnia papież Jan Paweł II, na Błoniach w Krakowie, wygłosił do rodaków homilię, która stała się podwaliną przemian dokonujących się w Polsce w następnych latach:

„Zanim stąd odejdę, proszę was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię „Polska”, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością
taką , jaką zaszczepia w nas Chrystus na Chrzcie Świętym,
abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się, i nie zniechęcili,
abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy”.
– wzywał Papież.

Dzisiaj nawiązujemy do przesłania wygłoszonego tego właśnie dnia. Nie możemy pozwolić by papieska nauka zatraciła się w czasie, została zapomniana lub uznana za nieaktualną. Dlatego zdecydowaliśmy o utworzeniu stowarzyszenia „10 czerwca”, które będzie działało na rzecz popularyzacji i wcielania w życie przesłania głoszonego przez papieża Jana Pawła II do rodaków podczas wszystkich pielgrzymek do ojczyzny.    

Wypowiedziane 10 czerwca słowa Jana Pawła II skierowane były do wszystkich Polaków, tych zgromadzonych na Błoniach i pozostających w domach. Ojciec święty nie robił wyjątków i my także otwieramy stowarzyszenie dla wszystkich osób, które w swym życiu osobistym i życiu publicznym kierują się nauczaniem papieskim. Bardzo liczymy na obecność i aktywność w stowarzyszeniu ludzi młodych. Daje to szansę na podtrzymanie pokoleniowej sztafety.

Skupiamy się wokół daty 10 czerwca, gdyż jesteśmy przekonani, że odnosi się ona do doświadczeń pokoleń naszych rodaków w wielu miastach i regionach Polski, dla których czerwiec kojarzy się ze spotkaniem z Naszym Papieżem. Chcemy podtrzymać tę tradycję i przekazać ją dalej kolejnym pokoleniom, które już nie dostąpią radości spotkania z Papieżem rodakiem. Ojciec święty w swoim nauczaniu wybiegał w przyszłość i my także mamy takie zadanie. Jesteśmy przekonani, że gdy się zatrzymamy utracimy to dziedzictwo.

Podejmujemy także działania, by dzień 10 czerwca ustanowić świętem narodowo-obywatelskim –  „Dzień Jana Pawła II”. Pragniemy na zawsze wpisać tę datę do polskiego kalendarza. Nasza inicjatywa otwiera możliwość obchodów „Dnia Jana Pawła II” w całej Polsce, w  sposób najbardziej bliski lokalnym społecznościom. Dążymy do osiągnięcia tego celu poprzez odwołanie się do wspólnej tożsamości i pamięci tych doniosłych chwil.

Geneza

Bezpośrednią inspiracją dla utworzenia Stowarzyszenia 10 czerwca było współdziałanie kilkudziesięciu osób z całej Polski, w związku z ustanowieniem dnia 10 czerwca święta narodowo – obywatelskiego. Sam zamysł umocnienia pamięci pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny był wcześniejszy. Sięga grudnia 2003 roku kiedy to stowarzyszenie Obywatelska Polska zorganizowało w Krakowie konferencję “Jan Paweł II – u źródeł naszej niepodległości.” To w efekcie przemyśleń powstałych w trakcie tej konferencji postanowiliśmy przygotować się w Krakowie do uświetnienia 25 rocznicy pierwszej, kwietnej pielgrzymki. Kwietnej bo to symbol radosnego powitania i barwnego odgrodzenia się od PRL-owskiej szarzyzny najlepiej zapamiętało wielu z nas – szczęśliwych świadków owych dni.

10 czerwca 2004 roku, czyli w jubileusz 25 lecia pierwszej papieskiej mszy świętej na krakowskich Błoniach zorganizowaliśmy po raz pierwszy długodystansowy „Kwietny Bieg” – podczas którego uczestnicy obiegneli1000 razy krakowskie Błonia, oraz koncert zespołów z kilku regionów Polski „Jesteś z nami”. Wydarzenie to dało początek cyklicznej imprezie o nazwie „Kwietny Bieg”, który swoją działalność poszerzył o szereg społecznie rozwijanych wydarzeń kulturalnych, sportowych, edukacyjnych i patriotycznych,  odbywających się  pomiędzy 26 maja a 10 czerwca  dla upamiętnienia pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do ojczyzny.

Po odejściu Ojca Świętego Jana Pawła II czujemy odpowiedzialność za pozostawione dziedzictwo jego nauki i wskazań. Uważamy, że by godnie uczcić pamięć Największego Polaka należy w dniu 10 czerwca ustanowić święto narodowo-obywatelskie

       

Dlaczego właśnie ten dzień?

Upatrując w tamtych wydarzeniach z roku 1979 genezę powstania Solidarności, a we wszystkich spotkaniach Ojca Świętego z Polską i Polakami – źródeł odnowionego polskiego społeczeństwa obywatelskiego, widzimy potrzebę ustanowienia święta, które stanie się okazją do utrwalania w pamięci Narodu tej wyjątkowej karty naszych dziejów. Dziś słowa pozostawione przez Jana Pawła II jawią się nam jako uniwersalny testament pozostawiony Polsce i Polakom. Testament dla nas i dla przyszłych pokoleń. Przesłanie o znaczeniu wiary i pamięci dla pogłębiania narodowej więzi, umacniania obywatelskiej solidarności, odpowiedzialnego korzystania z wolności.

Niech to będzie kontynuacja narodowych rekolekcji, do których zachęcał nas konsekwentnie Jan Paweł II, święto pamięci o Naszym Papieżu i zarazem święto obywatelskiej wolności. Odnoszące się do osobistego doświadczenia milionów Polaków. Radosne i optymistyczne. Dowodzące, że czuwamy i czuwać będziemy.

Historia S10C

„Stowarzyszenie 10 Czerwca” powstało 9 stycznia 2006 roku w Krakowie w celu kultywowania dzieła Jana Pawła II. Stowarzyszenie w ramach Kwietnego Biegu inicjuje przedsięwzięcia o charakterze sportowym, turystycznym i edukacyjnym są to miedzy innymi Sztafeta Sąsiadów, Sztafeta Dystans, Kwietny Namiot, Bieg Lajkonika, Mistrzostwa Polski młodzieży gimnazjalnej w biegu na Kwietna Milę, Wystawa wokół wzgórza Lecha, czy Konferencja Ekonomia Solidarności w teorii i praktyce. Kwietny Bieg to nie tylko sportowa i turystyczna aktywność, ale przede wszystkim niereligijna forma podążania śladami naszego wielkiego rodaka Jana Pawła II. Kwietny Bieg to, cykliczne przedsięwzięcie sportowo – kulturalne, które propaguje konkretne wartości – lokalną, ponadlokalną i międzynarodową solidarność, sportową rywalizację, integrację czy przełamywanie własnych słabości.

Stowarzyszenie pragnie ustanowić święto narodowo – obywatelskie w dniu  10 czerwca, ale także rozszerzyć swoja działalność, tak by obejmowała ona miejscowości,  które odwiedził Jan Paweł II podczas swojej pierwszej pielgrzymki do ojczyzny czyli Warszawę, Gniezno, Częstochowę, Wadowice, Oświęcim, Kalwarię i w Nowy Targ.

Idea Kwietnego Biegu  obejmująca kategorie sportu – turystyki – edukacji – patriotyzmu zawiera elementy konstytuujące od wieków tożsamość polskiego narodu. Fundamentem tej tożsamości jest zakorzenienie polskiej obyczajowości w wartościach i obyczajach cywilizacji łacińskiej a generatorem jej owocowania jest ludzka pamięć. Zgodności pomiędzy grecko – rzymsko –jerozolimskimi korzeniami Europy, włoską inspiracją estetyki Krakowa i watykańskimi odwiedzinami Jana Pawła II – pozwala na wprowadzeniu obyczaju celebracji Pierwszej Pielgrzymki do zespołu znaków polskiego patriotyzmu. Obyczaju który poprzez swoją formułę uosabia pięć charakterystycznych elementów polskiej kultury politycznej:

Historyzm – uznanie dla doświadczenia historycznego przy budowaniu światopoglądu politycznego – ujawnia się poprzez przyjęcie dla celebrowania pamięci Jana Pawła II, symboliki: czasu, miejsca i klimatu czerwca 1979.

Kwietny Bieg corocznie kończy się w dniu 10 czerwca (czyli w kolejną rocznicę Bierzmowania dziejów), wykorzystuje trasę opartą o krakowskie Błonia (które od pierwszej wizyty uzyskały status narodowego sanktuarium) i symbolikę kwietnego otoczenia Pielgrzyma przez witający naród.  W polskiej tradycji historyzm jest podstawą politycznego realizmu.

Równość i wolność – uznanie dla równości praw każdego obywatela do wolności jako podstawy stosunków społecznych – ujawnia się poprzez otwartość Kwietnego Biegu dla wszystkich uczestników.

Kwietny Bieg jest zaproszeniem dla wszystkich osób szanujących kulturę fizyczną, które mogą samodzielnie określić zakres swojego uczestnictwa. 

W polskiej tradycji równość i wolność każdego obywatela są podstawą normą stosunków społecznych opartą na chrześcijańskim nakazie miłości bliźniego. 

Dobro wspólne – uznanie efektów bezinteresownego współdziałania wspólnoty za jej współwłasność – ujawnia się poprzez wprowadzenie do kultury życia narodowego Polaków nowego obyczaju sportowego celebrowania pamięci Jana Pawła II.

Kwietny Bieg jest organizowany na zasadzie łańcucha gminnych ogniw współorganizujących na zasadzie solidarności poszczególne etapy Sztafety Sąsiadów z wykorzystaniem pracy i środków materialnych uczestników i obserwatorów projektów.

Samorządność – to akceptacja władz administracyjnych dla organizowania się obywateli wokół samodzielnie podejmowanych zadań – ujawnia się poprzez wielorakie wykorzystywanie montaży środków prywatnych – społecznych – komercyjnych – fiskalnych w konkretnych węzłach organizacyjnych Kwietnego Biegu.

Kwietny Bieg jest inicjatywą prywatną wspieraną od samego początku nie tylko przez władze konkretnych gmin i powiatów ale i przez ich stowarzyszenia – Związek Miast Polskich i Związek Powiatów Polskich.  W polskiej tradycji samorządność i subsydiarność inspirowały partnerstwo prywatno – publiczne, zobowiązując instytucje publiczne do tych działań, których nie mogą podjąć osoby lub stowarzyszenia będące najbliżej ujawnionej potrzeby do aktów solidarności.

Policentryzm – akceptacja rozproszenia stołecznych funkcji w państwie na kilka ośrodków metropolitalnych – ujawnia się poprzez akceptację uczestników Kwietnego Biegu dla roli Krakowa jako stolicy polskiej pamięci. 

Kwietny Bieg, budując ogólnopolską infrastrukturę społeczną do kultywowania poza religijnej celebracji pamięci Jana Pawła II, pozwala na wprowadzanie do kultury narodowej pojęć i obyczajów opartych na krakowskich kamieniach.

W polskiej tradycji policentryzm funkcji metropolitalnych dekoncentrował władzę polityczną tworząc warunki do rozwoju systemu parlamentarnego i zrównoważonego rozwoju kraju.

 

 

 

 

 

 

Statut S10C

                                                           S T A T U T

“STOWARZYSZENIA 10 CZERWCA”

(tekst pierwotny Statutu uchwalony został podczas  Zebrania Założycielskiego w dniu 9 stycznia 2006 roku, a następnie zmieniony został przez Walne Zebranie Członków w dniu 2 marca 2006 roku oraz w dniu 3 lutego 2007 roku )

I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę “Stowarzyszenie 10 Czerwca” i dalej zwane jest “Stowarzyszeniem”. 

2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona. 

§ 2

1. Ponieważ zdaniem członków Stowarzyszenia, przełomowym wydarzeniem, które przyczyniło się zasadniczo do rozbudzenia w sercach milionów Polaków, poczucia współodpowiedzialności za dziedzictwo któremu na imię Polska oraz rozpoczęło proces odzyskiwania przez Polskę niepodległości była pierwsza pielgrzymka Ojca Świętego Jana Pawła II do Ojczyzny w czerwcu 1979 roku, Stowarzyszenie będzie dążyć do upamiętnienia tego wielkiego historycznego wydarzenia. Przedmiotem szczególnych starań będzie godne upamiętnienie Bierzmowania dziejów na krakowskich Błoniach, które dokonało się w dniu 10 czerwca 1979 roku.

2. Stowarzyszenie jako dobrowolne, samorządne, trwałe zrzeszenie ma na celu:

 • upowszechnienie dzieł Karola Wojtyły, Papieża Jana Pawła II, szczególnie tych które mają znaczenie dla umacniania poczucia narodowej tożsamości Polaków,
 • pracować dla uczynienia z dnia 10 czerwca, obywatelskiego święta narodowej zgody wszystkich Polaków.

§ 3

Siedzibą Stowarzyszenia jest Kraków. 

§ 4

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa i niniejszego Statutu. 

§ 5

Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej.  

II. Formy działania
 

§ 6

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. prowadzenie wszelkiej działalności edukacyjnej, kulturalnej, wychowawczej i opiniotwórczej upowszechniającej nauczanie Jana Pawła II,
 2. organizowanie wydarzeń o charakterze kulturalnym, rekreacyjnym i sportowym,
 3. współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia,
 4. prowadzenie działalności wydawniczej.

§ 7

Stowarzyszenie dla realizacji swoich celów może prowadzić działalność gospodarczą. 

§ 8

Stowarzyszenie może powołać inne organizacje dla realizacji celów statutowych w granicach obowiązującego prawa. 

§ 9

Realizując cele statutowe Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy swoich członków. Może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia własnych spraw. 

§ 10

Stowarzyszenie wykonuje swoją działalność w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. 

III. Członkowie Stowarzyszenia
 

§ 11

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel RP, który:

 1. deklaruje swoją gotowość wspierania realizacji celu Stowarzyszenia oraz akceptuje zasady współdziałania określone w niniejszym dokumencie oraz treść Statutu,
 2. posiada nienaganną opinię,
 3. przedstawi rekomendacje pisemną, co najmniej dwóch członków Stowarzyszenia
  i złoży pisemną deklarację członkowską.

§ 12

Podmioty inne niż osoby fizyczne mogą być członkami wspierającymi. 

§ 13

Walne Zebranie na wniosek Zarządu może nadać tytuł honorowego członka Stowarzyszenia osobie szczególnie zasłużonej dla celów Stowarzyszenia. 

§ 14

Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się poprzez przyjęcia kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały. 

§ 15

 1. Członkowie Stowarzyszenia są zobowiązani do:
  1. zachowywania postawy i podejmowania działań przyczyniających się do realizacji celów Stowarzyszenia,
  2. zabiegania o dobrą opinię Stowarzyszenia,
  3. przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień Statutu,
  4. regularnego opłacania składek.
 2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia, a w szczególności:
  1. przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze,
  2. wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia,
  3. posiadać legitymację Stowarzyszenia i nosić odznaki Stowarzyszenia,
  4. korzystać z rekomendacji Stowarzyszenia do pełnienia funkcji publicznych i podejmowania innej działalności

§ 16

1. Członkiem wspierającym można zostać poprzez złożenie oświadczenia woli Zarządowi Stowarzyszenia, który podejmuje w tej sprawie stosowną uchwałę.

2. W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa członka wspierającego Stowarzyszenie.

3. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z Zarządem Stowarzyszenia. 

§ 17

Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje na skutek:

 1. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu
 2. wykluczenia przez Zarząd za:
  1. działalność i wypowiedzi sprzeczne ze Statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia na pisemny umotywowany wniosek co najmniej 10 członków Stowarzyszenia,
  2. zalegania z opłatą składki członkowskiej przez trzy kolejne okresy bez usprawiedliwienia,
  3. utratę praw obywatelskich w wyniku prawomocnego wyroku sądu,
 3. śmierci członka.

§ 18

Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia, członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna. 

IV. Władze Stowarzyszenia
 

§ 19

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków.
 2. Zarząd.
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 20

 1. Kadencja wszystkich władz wybieranych trwa 2 lata.
 2. Członkowie władz mogą być wybierani na kolejne kadencje bez ograniczeń.

§ 21

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykła większością głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej. 

§ 22

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
 2. Walne Zebranie zwołuje Zarząd, co najmniej raz na 12 miesięcy lub częściej z własnej inicjatywy albo na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków Komisji Rewizyjnej.
 3. Zawiadomienia o terminie, miejscu i porządku obrad /projekt/, dokonuje Zarząd wysyłając do wszystkich członków odpowiednie zaproszenia. Zawiadomienie może być wysłane członkowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.
 4. Obrady Walnego Zebrania są ważne w I terminie, jeśli uczestniczy, co najmniej połowa uprawnionych do głosowania członków, a w drugim terminie, który może być wyznaczony o pół godziny później tego samego dnia – może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.
 5. W Walnym Zebraniu mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni Stowarzyszenia oraz z głosem doradczym członkowie wspierający i zaproszeni goście.
 6. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
   1. uchwalanie programu działania,
   2. rozpatrywanie i zatwierdzanie, względnie odrzucanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
   3. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania,
   4. rozstrzyganie o udzieleniu absolutorium Zarządowi,
   5. wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, oraz powołanie Przewodniczącego Stowarzyszenia i Przewodniczącego Zarządu i Przewodniczącego  Komisji Rewizyjnej,
   6. uchwalanie zmian Statutu,
   7. udzielanie rekomendacji członkom Stowarzyszenia do kandydowania do organów przedstawicielskich władz państwowych
   8. podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie innych organizacji,
   9. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia,
   10. rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu,
   11. ustalanie wysokości składek członkowskich,
   12. . podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia.
 1. Zmiana Statutu, odwołanie Przewodniczącego Stowarzyszenia, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej wymaga bezwzględnej większości głosów, przy obecności połowy członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie, w drugim terminie wymóg kworum nie obowiązuje.
 2. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

§ 23

 1. Zarząd składa się z 3 do 5 członków.
 2. Zarząd składa się co najmniej z Przewodniczącego Stowarzyszenia, Sekretarza i Skarbnika.
 3. Przewodniczącego Stowarzyszenia i członków Zarządu powołuje i odwołuje Walne Zebranie.
 4. Zarząd konstytuuje się na pierwszym zebraniu po wyborach.
 5. Do kompetencji Zarządu należy:
   1. przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,
   2. reprezentowanie Stowarzyszenia i działanie w jego imieniu,
   3. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
   4. zwoływanie Walnego Zebrania,

§ 24

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zebranie.
 2. Komisja Rewizyjna konstytuuje się na pierwszym zebraniu po wyborach, wybierając Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
 3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
   1. kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia,
   2. składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zebrania,
   3. występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania. 

§ 25 

W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w § 19 pkt. 2 i 3 w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze ich kooptacji ze składu członków Stowarzyszenia. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę organu. 

§ 26

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów oraz ofiarności publicznej oraz – ewentualnie – z dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej.
 2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
 3. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych uprawnieni są:
  1. Przewodniczący Stowarzyszenia jednoosobowo,
  2. Sekretarz i Skarbnik działający łącznie
 1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania lub w innych przypadkach przewidzianych prawem.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o stowarzyszeniach.

4.1.4. Członkowie

Członkiem Stowarzyszenia może zostać każda osoba zdecydowana na wspieranie jego celów i przestrzeganie wymogów Statutu. Proces przystępowania do Stowarzyszenia rozpoczyna złożenie przez zainteresowaną osobę deklaracji członkowskiej, a kończy uchwała Zarządu. Serdecznie zapraszamy do zorganizowanego społecznego współdziałania osoby podzielające nasze poczucie moralnego zobowiązania do świadczenia prawdy o dziele naszego Największego Rodaka dla wspólnoty Polaków.

Zarząd Stowarzyszenia:
Przewodniczący Stowarzyszenia – Andrzej Madej,
Sekretarz – Waldemar Zych,
Skarbnik – Tadeusz Szydłowski

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia:
Przewodniczący – Wiesław Samitowski
Członek – Andrzej Komorowski

2005 Dzień Jana Pawła II

Rodacy !

Obywatele Niepodległej Rzeczpospolitej !

W dniach żałoby po odejściu ukochanego Ojca Świętego Jana Pawła II czujemy odpowiedzialność za pozostawione dziedzictwo jego nauki i wskazań.

Uważamy, że by godnie uczcić pamięć Największego Polaka należy w dniu 10 czerwca ustanowić święto narodowo – obywatelskie.

Dzień Jana Pawła II.

Dziś zwracamy się do Was z apelem o poparcie tej inicjatywy.

Dlaczego właśnie ten dzień?

10 czerwca 1979 roku na Błoniach Papież Jan Paweł II zwrócił się do nas, swoich braci, rodaków ze słowami:

„Zanim stąd odejdę, proszę was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię „Polska”, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością

taką , jaką zaszczepia w nas Chrystus na Chrzcie Świętym,

abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się, i nie zniechęcili,

abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy.”

Wówczas tę prośbę odczytywaliśmy jako wskazanie, drogowskaz. Dziś te same słowa jawią się nam jako uniwersalny testament pozostawiony Polsce i Polakom przez Papieża. Testament dla nas i dla przyszłych pokoleń. Przesłanie o znaczeniu wiary i pamięci dla pogłębiania narodowej więzi, umacniania obywatelskiej solidarności, odpowiedzialnego korzystania z wolności.

Upatrując w tamtych wydarzeniach z roku 1979 genezę powstania Solidarności, a we wszystkich spotkaniach Ojca Świętego z Polską i  Polakami – źródeł odnowionego polskiego społeczeństwa obywatelskiego, widzimy potrzebę ustanowienia święta, które stanie się okazją do utrwalania w pamięci Narodu tej wyjątkowej karty naszych dziejów.

Kontynuowania narodowych rekolekcji, do których zachęcał nas konsekwentnie Jan Paweł II.

Niech to będzie święto pamięci o Naszym Papieżu i zarazem święto obywatelskiej wolności. Odnoszące się do osobistego doświadczenia milionów Polaków. Radosne i optymistyczne. Dowodzące, że czuwamy i czuwać będziemy.

Kraków, 3 kwietnia 2005.

Inicjatorzy powierzyli rejestrowanie podpisów pod Apelem stowarzyszeniu Obywatelska Polska. Wykaz osób popierających Apel publikowany jest na stronie internetowej www.obywatelskapolska.pl.

 1. ks. prof. Paweł Bortkiewicz, Poznań
 2. Michał Drozdek, Warszawa
 3. Izabela Dzieduszycka, Warszawa 
 4. prof. Antoni Kamiński, Warszawa 
 5. Andrzej Madej, Kraków 
 6. Władysław Ortyl, Mielec 
 7. Waldemar Rataj, Kraków 
 8. Krzysztof Skowroński, Warszawa 
 9. Andrzej Stawiarski, Kraków
 10. prof. Andrzej Zoll, Warszawa

2006 Papieskie Błonia

Do Radnych Miasta Krakowa 

My organizatorzy, uczestnicy i sympatycy Kwietnego Biegu, wydarzenia upamiętniającego pierwszą pielgrzymkę Jana Pawła II do Polski, zwracamy się do Państwa o nadanie krakowskim Błoniom imienia Jana Pawła II.

Bezpośrednią inspiracją do tego wniosku stały się dla nas słowa Ojca Świętego Benedykta XVI wypowiedziane w Krakowie 28 maja 2006.

Umocniły nas one w przekonaniu że pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny była nie tylko źródłem Rewolucja Ducha zmieniającej oblicze całej Europy ale i wzbogaceniem tożsamości Polaków w narodowe rekolekcje na krakowskich Błoniach.

Świadomi odpowiedzialności krakowian za wielowiekowe dziedzictwo polskiej kultury, świadomi jego umocnienia przez naszego największego Rodaka, wnosimy o nadanie krakowskim Błoniom – największemu placowi spotkań w Stolicy Narodowej Pamięci – imienia Jana Pawła II.

Kraków 28 maja 2006

Podpisano

Andrzej Madej – Stowarzyszenie 10 CZERWCA,

Zbigniew Gawor – Stowarzyszenie biegaczy DYSTANS Kraków

Waldemar Zych – Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierzyńca

Stanisław Byczek – Stowarzyszenie biegaczy DYSTANS Kraków

Andrzej Rataj – Stowarzyszenie 10 CZERWCA

Grzegorz Grzywa – Fundacja im. Ks. Siemaszki

Agnieszka Kuś – Stowarzyszenie DYSTANS Kraków

2007 Kwietna Mila

Akt proklamacji Kwietnej Mili

OKRESLENIE DŁUGOŚCI

JEDNEJ TYSIĘCZNEJ OBWODU POLSKI,

DŁUGOŚCI ODPOWIADAJACEJ

JEDNEMU OBWODOWI KRAKOWSKICH BŁOŃ

TERMINEM KWIETNEJ MILI.

TERMINU TEGO BĘDZIEMY UŻYWALI

DLA UMACNIANIA WIĘZI CIAŁA I DUCHA

POPRZEZ KULTURĘ FIZYCZNĄ.

TERMINU TEGO BĘDZIEMY UŻYWALI

DLA UMACNIANIA WSPÓLNOTY POLAKÓW

WOKÓŁ DZIEŁA NASZEGO NAJWIĘKSZEGO RODAKA.

PROPOZYCJĘ AKTU PROKLAMACJI

WYWIESZONO Z INICJATYWY STOWARZYSZENIA 10 CZERWCA

NA KWIETNYM NAMIOCIE NA KRAKOWSKICH BŁONIACH

W DNIU 2 CZERWCA 2007

I ODCZYTANO NA ZAKOŃCZENIE IV KWIETNEGO BIEGU

NA STADIONIE OLIMPIJSKIM W SŁUBICACH I

OBOK PAPIESKIEJ SKAŁY NA KRAKOWSKICH BŁONIACH .

   1. 2008 Święto Małopolski

Pan Marek Nawara

Marszałek Województwa Małopolskiego

W związku ze zbliżająca się 30 – tą rocznicą przełomowej dla najnowszej historii Polski Pierwszej Pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny, pielgrzymki, której zwieńczenie nastąpiło na krakowskich Błoniach w „Bierzmowaniu dziejów”, zwracamy się do Pana Marszałka o podjęcie działań dla uznania 10 czerwca za dzień Święta Małopolski oraz o udzielenie wsparcia dla formującego się w całej Polsce obyczaju corocznego uświetniania tej rocznicy.

Uzasadnienie

Zasadniczą treścią metropolitalności Krakowa w wymiarze ponadregionalnym, jest rola naszej społeczności w upamiętnianiu znaków tożsamości narodu polskiego. Taka misja Krakowa została wyraziście sformułowana w drugiej połowie XIX wieku, wzbogacając rolę Krakowa jako historycznej stolicy polskich królów i ich nekropolię. Druga połowa XX wieku, kiedy to Polska pozbawiona została dwóch kluczowych ośrodków kulturotwórczych Lwowa i Wilna, wyostrzyła jeszcze te zobowiązania.

Zobowiązania Krakowa jako stolicy polskiej pamięci i stolicy Małopolski w kultywowaniu dziedzictwa Jana Pawła II, są tym poważniejsze, że to w Małopolsce ukształtowała się kulturowa tożsamość Naszego Największego Rodaka i tutaj właśnie formował On drogę do naszej trzeciej niepodległości. Jako głowa Kościoła katolickiego, wypełniający obok Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego rolę Interrexa, przywódcy narodu polskiego w okresie półwiecza braku niepodległości.

W opinii tysięcy świadków najnowszej historii Polski, o odwadze i determinacji Polaków w odzyskiwaniu przez naszą Ojczyznę politycznej suwerenności, przesądził zasiew nadziei z pamiętnych dni czerwca 1979. Rok później znalazł on wyraz w powstaniu „Solidarności”. Wielu z uczestników i świadków tych wydarzeń corocznie potwierdza to przekonanie, uczestnicząc w odbywających się w rocznicę Pierwszej Pielgrzymki w całej Polsce wydarzeniach.

Jesteśmy inicjatorami kilku z tych wydarzeń. Od trzech lat wspierają nas w ich realizacji władze Związku Powiatów Polskich, Związku Miast Polskich, władze wielu samorządów gminnych czy powiatowych. Główna z organizowanych przez nas ogólnopolskich imprez Kwietny Bieg, uzyskała w tym roku patronat Prezydenta Rzeczpospolitej Lecha Kaczyńskiego. Od dwóch lat wspiera nas również życzliwość i pomoc organizacyjna władz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. W tym roku, w celu podjęcia przygotowań do obchodów 30 rocznicy pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski, z inicjatywy Fundacji Konkurs Pro Publico Bono, grupa organizacji obywatelskich – w tym Stowarzyszenie 10 czerwca –  oraz władz samorządowych, powołała stały program społeczny i kulturotwórczy pn. „Dziedzictwo Jana Pawła II”. Mamy nadzieję, że dzięki ustanowieniu święta upamiętniającego pierwsze w czasach komunizmu wolne zgromadzenie obywatelskie na krakowskich Błoniach, wkład Ojca świętego w odnowienie naszej Niepodległości lepiej wpisze się w świadomość wspólnotową – nie tylko mieszkańców Krakowa i Małopolski.

Ustanowienie Święta Małopolski w dniu 10 czerwca byłoby wzbogaceniem przez władze Samorządu Wojewódzkiego metropolitalnych funkcji Krakowa, zgodnie z oczekiwaniami milionów Polaków, żywych świadków historycznej prawdy. Tym samym byłoby formą wypełniania zapisów Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007 – 2015 odnoszących się do rozwoju Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego.

Jesteśmy przekonani że do naszego świętowania dołączać się będą rodacy z całego świata.

Kraków, październik 2008 Stowarzyszenie 10 Czerwca

Laboratorium narodowej samorządności

Dzięki rewolucyjnemu przyrostowi możliwości komunikacyjnych, chcąc nie chcąc, stajemy się uczestnikami coraz większej liczby społeczności. Nie tylko wydzielonych wyraźnymi statusami, jak zamieszkanie w danym regionie, wykształcenie w danym zawodzie czy zatrudnienie w określonej branży, ale i wyrastających ze znaków narodowej tożsamości i zależnych od naszego poczucia odpowiedzialności za trwałość jego wartości. Oparta na poczuciu obywatelskiej odpowiedzialności skłonność do samorządzenia sprawami swojej społeczności, może się zatem ujawniać w takich wymiarach lokalności na jakie pozwala nasza kultura.

Takim przejawem narodowej samorządności jest Kwietny Bieg – polskie dziecko Jana Pawła II i Internetu.

Od sześciu lat, w rocznicę Pierwszej Pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny, w trakcie wielu społecznie rozwijanych wydarzeń kulturalnych, członkowie Stowarzyszenia 10 Czerwca wraz ze swoimi współpracownikami i gośćmi, wspominają rolę naszego największego rodaka w odzyskiwaniu przez Polskę politycznej niepodległości. Zaczynem dla tego obyczaju były konferencja zorganizowana w Krakowie w roku 2003 – „Jan Paweł II u źródeł trzeciej niepodległości” oraz cykl seminariów w krakowskim Instytucie Jana Pawła II pod tym samym tytułem. Pierwszą z otwartych imprez odwołujących się do poza religijnych formacji kulturowych Jana Pawła II zorganizowaliśmy 10 czerwca 2004 roku, czyli w jubileusz 25 – lecia pierwszej papieskiej mszy świętej na krakowskich Błoniach. Składały się na nią długodystansowy „Kwietny Bieg”, koncert zespołów z kilku regionów Polski „Jesteś z nami” oraz wystawa materiałów z okresu Pierwszej Pielgrzymki.

Obecnie aktywność naszego stowarzyszenia ogniskuje sportowo – turystyczno – edukacyjno – patriotyczny Kwietny Bieg składający się z dwóch sztafet, rozgrywanych równocześnie pomiędzy 26 maja a 10 czerwca na długościach 3.530 kilometrów. SZTAFETA DYSTANS rozgrywana jest wokół krakowskich błoń, SZTAFETA SĄSIADÓW wokół granic Polski. Sportowy charakter tego wydarzenia, bezpośrednie upowszechnianie kultury fizycznej, jest podjęciem jednego ze wskazań Jana Pawła II. Zaproszeniu do Kwietnego Biegu towarzyszy zaproszenie do powiązanych z nim kilku wydarzeń turystycznych i edukacyjnych. Ale fundamentem naszego współdziałania, przesłanką ofiarności jego współorganizatorów jest poczucie odpowiedzialności za owocowanie dzieła Jana Pawła II w naszej kulturze. Poczucie odpowiedzialności za wykorzystanie osoby i dzieła Jana Pawła II dla umacniania narodowej pamięci i tożsamości Polaków.

Dlatego idea Kwietnego Biegu  obejmuje obok kategorii sportu – turystyki – edukacji również patriotyzm. Formy jego wyrażania dojrzewają zależnie są od wrażliwości i kreacyjności współorganizatorów konkretnych ogniw Kwietnobiegowego łańcucha.

Ale pierwszym przejawem owocowania polskości poprzez Kwietny bieg jest sama formuła organizacyjna wykorzystująca pięć elementów charakterystycznych dla polskiej kultury.

Historyzm – uznanie dla doświadczenia historycznego przy budowaniu światopoglądu politycznego – ujawnia się poprzez przyjęcie dla celebrowania pamięci Jana Pawła II, symboliki: czasu, miejsca i klimatu czerwca 1979.

Kwietny Bieg corocznie kończy się w dniu 10 czerwca (czyli w kolejną rocznicę Bierzmowania dziejów), wykorzystuje trasę opartą o krakowskie Błonia (które od pierwszej wizyty uzyskały status narodowego sanktuarium) i symbolikę kwietnego otoczenia Pielgrzyma przez witający naród. 

W polskiej tradycji historyzm jest podstawą politycznego realizmu.

Równość i wolność – uznanie dla równości praw każdego obywatela do wolności jako podstawy stosunków społecznych – ujawnia się poprzez otwartość Kwietnego Biegu dla wszystkich uczestników.

Kwietny Bieg jest zaproszeniem dla wszystkich osób szanujących kulturę fizyczną, które mogą samodzielnie określić zakres swojego uczestnictwa. 

W polskiej tradycji równość i wolność każdego obywatela są podstawą normą stosunków społecznych opartą na chrześcijańskim nakazie miłości bliźniego. 

Dobro wspólne – uznanie efektów bezinteresownego współdziałania wspólnoty za jej współwłasność – ujawnia się poprzez wprowadzenie do kultury życia narodowego Polaków nowego obyczaju sportowego celebrowania pamięci Jana Pawła II.

Kwietny Bieg jest organizowany na zasadzie łańcucha gminnych ogniw współorganizujących na zasadzie solidarności poszczególne etapy Sztafety Sąsiadów z wykorzystaniem pracy i środków materialnych uczestników i obserwatorów projektów.

W polskiej tradycji bezinteresowność w stanowieniu dobra wspólnego jest wyrazem spełnienia powinności obywatelskich wobec państwa. 

Różnorodność – uznanie dla organizowania się obywateli wokół samodzielnie podejmowanych zadań w różnych formach instytucjonalnych – ujawnia się poprzez wielorakie wykorzystywanie montaży środków prywatnych – społecznych – komercyjnych – fiskalnych w konkretnych węzłach organizacyjnych Kwietnego Biegu.

Kwietny Bieg jest inicjatywą budowaną na zasadzie łańcucha gminnych ogniw tworzonych przez indywidualne osoby, stowarzyszenia, szkoły wspierane w różnej formie przez władze konkretnych gmin i powiatów. 

W polskiej tradycji różnorodność w rozwiązywaniu problemów na poziomie lokalnym zgodnie z zasadą subsydiarności, jest fundamentem samorządności wspólnot gminnych, powiatowych i wojewódzkich.

Policentryzm – akceptacja rozproszenia stołecznych funkcji w państwie na kilka ośrodków metropolitalnych – ujawnia się poprzez akceptację uczestników Kwietnego Biegu dla roli Krakowa jako stolicy polskiej pamięci. 

Kwietny Bieg, budując ogólnopolską infrastrukturę społeczną do kultywowania poza religijnej celebracji pamięci Jana Pawła II, pozwala na wprowadzanie do kultury narodowej pojęć i obyczajów opartych na krakowskich kamieniach.

W polskiej tradycji policentryzm funkcji metropolitalnych dekoncentrował władzę polityczną tworząc warunki do rozwoju systemu parlamentarnego i zrównoważonego rozwoju kraju.

Dzięki mniej lub bardziej uświadomionemu poczuciu adekwatności formuły Kwietnego Biegu do pożądanych właściwości naszego społecznego współdziałania, krakowskim inicjatorom udało się zainspirować wiele osób do pracy i innej ofiarności. Wykorzystując ciągłość granic administracyjnych naszego państwa samorządnie sprecyzowaliśmy specyficzną więź nadgranicznych społeczności zakorzenionych w polskiej kulturze. Odczytując janopawłowo współczesną lokalność obwarzanka sprecyzowaliśmy opartą na narodowym fundamencie więź odpowiedzialności. Ty samym spełniliśmy pierwszy warunek samorządności narodowej.

Drugim warunkiem jest wykorzystywanie zasady partnerstwa prywatno – publicznego. W znakomitej większości gmin naszymi partnerami stały się ich „samorządowe” władze. Wiele zasobów materialnych pozyskujemy nie tylko z ofiarności osób prywatnych ale i od komercyjnych reklamodawców.

Dla efektywniejszego związania potencjałów organizacyjnych Kwietnego Biegu, zapewnienia stabilności organizacyjnej  i możliwości wykorzystania wszystkich możliwości rozwoju przedsięwzięcia dostępnych dzięki rynkom finansowym, w przyszłym roku jego inicjatorzy zamierzają utworzyć przedsiębiorstwo społeczne o statusie spółki prawa handlowego. I to pomimo braku specjalnych uregulowań dla takiej formy partnerstwa prywatno – publicznego i bagażu złych doświadczeń z dotychczasowych uregulowań ustawowych.

Odpowiednio do odwagi w podejmowaniu narodowej samorządności, inicjatorzy Kwietnego Biegu zamierzają podjąć się pionierskiego testowania, nowych form upodmiatawiania obywatelskiej aktywności. Form odpowiednich dla finansów publicznych pomocniczego państwa.

Andrzej Madej,

Kraków, lipiec 2008.